با توجه به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و تبدیل دانشگاه زابل به یک دانشگاه سبز از نظر مصارف حامل های انرژی و به تبع آن کنترل انتشار آلایندگی محلی و گازهای گلخانه ای،طرح هوشمند پايش مصرف انرژی در سطح پرديس آن دانشگاه اجرا گرديد.

zabol263 newgbr